Llar d'Infants Gaudí: Gaudir, aprendre, descobrir, imaginar...
Matrícula Oberta!

Avís Legal

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 34/2002 de l’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’informa que www.infantsgaudi.com és un domini del qual LLAR D’INFANTS GAUDÍ, S.L.U.. n’és el titular (endavant LLAR D’INFANTS GAUDÍ), amb CIF B62323761 i domicili social a Castillejos, 365(08025) Barcelona, Espanya; amb e-mail de contacte: lallar@infantsgaudi.com .

Consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 32.773, foli 53, fulla 216.786.

CONDICIONS D’ÚS

 LLAR D’INFANTS GAUDÍ és una llar d’infants dedicada a l’educació integral i integradora des dels 4 mesos d’edat fins als 3 anys. A través del portal s’ofereix un servei enfocat des de  l’empatia que, juntament amb l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació, els nostres clients obtenen una resposta d’alta qualitat i plena satisfacció.

L’ús de la present website es regirà per les presents Condicions d’ús, incloent-hi els continguts i serveis posats a disposició dels usuaris. Per aquest motiu preguem l’atenta lectura d’aquestes condicions, ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Amb el fet d’accedir a la website serà considerat com a “usuari” i amb això s’entén acceptada de forma expressa, automàtica i voluntària totes les condicions generals vigents en cada moment que s’accedeixi a la mateixa. LLAR D’INFANTS GAUDÍ es reserva en exclusiva el dret de revisió en qualsevol moment de les presents Condicions d’ús, ja sigui per raons legals o per pròpia decisió, comprometent-se a publicar i avisar de les modificacions introduïdes, entenent l’acceptació si l’usuari segueix utilitzant el servei.

Ocasionalment, derivat de la inclusió de nous continguts i/o serveis específics oferts en la website, les presents condicions podrien completar-se o substituir-se per Condicions Particulars. En cas que hi hagués contradiccions entre ambdues, prevaldran sobre les presents les particulars.

Tanmateix, LLAR D’INFANTS GAUDÍ es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, l’estructura i disseny de la website, modificar o eliminar serveis o continguts així com les condicions d’ús.

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DELS USUARIS

En el transcurs de l’ús de la present website, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i  l’ordre públic. Per això, està prohibit l’ús de la website amb fins il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a LLAR D’INFANTS GAUDÍ o tercers.

L’ús ha de ser adequat i correcte, de manera que l’usuari es compromet a no portar a termini cap conducta que pugui causar danys a la imatge, interessos i/o drets de LLAR D’INFANTS GAUDÍ i/o tercers o que poguessin danyar, inutilitzar o sobrecarregar  la website o que impedeixi, de qualsevol forma, la normal utilització. Així mateix, s’ha d’abstenir de l’intent d’accés, utilització i/o manipulació de les dades de LLAR D’INFANTS GAUDÍ.

Per a aquells continguts i/o serveis en què pugui ser necessària l’aportació de dades de caràcter personal per l’usuari, aquest es compromet a facilitar informació veraç al complimentar-les. En aquest sentit, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions inexactes o falses facilitades que pugui realitzar i d’aquells perjudicis que pugui causar a LLAR D’INFANTS GAUDÍ o a tercers derivats d’aquesta informació.

LLAR D’INFANTS GAUDÍ adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar virus. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són completament fiables, i per això, LLAR D’INFANTS GAUDÍ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers de l’usuari.

Per la seva banda, s’insta a l’usuari a abstenir-se de la introducció o difusió en la xarxa de virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguin susceptibles de produir danys als sistemes físics o lògics de LLAR D’INFANTS GAUDÍ o tercers.

Per últim, LLAR D’INFANTS GAUDÍ, es reserva el dret de bloquejar l’accés d’un usuari davant qualsevol indici d’utilització fraudulenta dels serveis oferts, així com a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense avís previ, l’accessibilitat a la website amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. ADMISSIÓ DE BACKLINKS / HIPERLINKS

Els continguts de la website i, en especial, els dissenys, textos, imatges o fotografies, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització en l’àmbit comercial o industrial, estaran subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de LLAR D’INFANTS GAUDÍ o d’aquells tercers titulars que hagin estat autoritzats degudament per la seva inclusió a la website.

De cap manera s’entendrà atorgada la llicència o renuncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquells drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquells continguts sense l’autorització prèvia i expressa de LLAR D’INFANTS GAUDÍ o dels titulars corresponents.

Per altra banda, mitjançant les presents conclusions, l’usuari s’obliga a no reproduir la website, així com cap dels seus continguts, sense l’autorització expressa i per escrit de LLAR D’INFANTS GAUDÍ.

Se li concedeix a l’usuari el dret limitat, revocable i no exclusiu de crear enllaços únicament a la pàgina principal de la website per a l’ús privat i no comercial (hyperlink/backlink).

Aquelles planes web que incloguin un enllaç a la nostra website:

  • No podran donar a entendre que LLAR D’INFANTS GAUDÍ recomana aquella plana web o els seus serveis o productes ni falsejar la seva relació amb LLAR D’INFANTS GAUDÍ.
  • No han d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que inciten a la violència o la discriminació per raó de sexe, raça o religió, contrari a l’ordre públic o il·lícit.
  • Haurà d’enllaçar a la website sense permetre que la plana web la reprodueixi com a part seva o dins d’un dels seus “frames” o creant un “browser” sobre qualsevol de les planes de la website. LLAR D’INFANTS GAUDÍ podrà sol·licitar que elimini qualsevol enllaç al website, després d’això s’ haurà de procedir immediatament a la seva eliminació.

LLAR D’INFANTS GAUDÍ no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres planes web que tinguin establerts enllaços amb destí a la website. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a aquelles planes web.

RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA

LLAR D’INFANTS GAUDÍ no es fa responsable de les deficiències del servei del seu centre servidor, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol tipus de navegador. Tanmateix, LLAR D’INFANTS GAUDÍ no serà responsable en cas de no poder prestar el servei derivat d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o cas fortuït.

Tant l’accés a la website com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa, es d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

LLAR D’INFANTS GAUDÍ no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar-se d’aquell accés o ús de la informació, únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat, els continguts que puguin generar danys o perjudicis, sempre que es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

LLAR D’INFANTS GAUDÍ no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la website, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades del mateix, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a LLAR D’INFANTS GAUDÍ.

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents Condicions Generals d’ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia es resoldrà davant els tribunals de Barcelona.


La Llar Què mengem?
La Llar Visita'ns
La Llar Àrea privada
La Llar Calendari
Visita les nostres instal·lacions
L'Escola de Pares
Pàlcam, l'escola concertada a tots els nivells per als teus fills.
LLar d'Infants Gaudí . Castillejos, 365, 08025 Barcelona. Tel: 93 456 09 53

Copyright 2020- Tots els drets reservats - Avís legal - Política de Privacitat- Política de cookies